การสัมภาษณ์เชิงลึก

การสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการโดยเข้าพบหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่นเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นให้แก่กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และผู้นำประชาชนในพื้นที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ในพื้นที่ เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล ข้อจำกัดของการใช้พื้นที่ โดยจะดำเนินการในช่วงเริ่มต้นโครงการก่อนที่จะมีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่เข้าพบหน่วยงานเพื่อแนะนำโครงการเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้นต่องานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566

กิจกรรมการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 15.30-16.00 น.

กิจกรรมการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 11.00-12.00 น.

กิจกรรมการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.30-10.30 น.

กิจกรรมการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30-14.30 น.

กิจกรรมการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้แทนสมาคมประมงอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.30-11.30 น.

กิจกรรมการเข้าพบเพื่อหารือกับนายอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00-14.00 น.

กิจกรรมการเข้าพบเพื่อหารือกับเทศบาลตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00-15.00 น.

กิจกรรมการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้แทนหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 15.00-16.00 น.

กิจกรรมการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-10.00 น.

กิจกรรมการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.30-11.30 น.