การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม)

การนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา โดยเฉพาะแนวเส้นทางโครงการและรูปแบบการพัฒนาโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะที่ผ่านมาให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อเปิดโอกาสกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวเส้นทางโครงการ และรูปแบบการพัฒนาโครงการ