การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาโครงการ)

การนำเสนอผลการศึกษาโครงการด้านวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อผลการศึกษาโครงการ และสร้างความน่าเชื่อถือจากการเปิดเผยผลการศึกษาโครงการที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการ