การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (เพื่อหารือมาตรการป้องกันและลดผลกระทบฯ)

การนำเสนอรูปแบบแนวเส้นทางในการพัฒนาโครงการ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการในประเด็นต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมในระดับชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวเส้นทาง