งานศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ

งานศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวมถึงการประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)

ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดความเหมาะสมของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนของโครงการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562) และประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนฉบับใหม่ ซึ่งอาจมีการประกาศใช้ระหว่างการดำเนินโครงการ (ถ้ามี) โดยอาศัยข้อมูลจากงานศึกษาความเหมาะสมฯ และงานสำรวจและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) โดยศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะรูปแบบทางเลือกต่าง ๆ ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจของ กทพ. และหน่วยงานระดับนโยบาย