การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (เพื่อคัดเลือกแนวเส้นทาง)

การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดรูปแบบโครงการ ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวล้อม และผลการทบทวนรายงานการศึกษา้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมในระดับชุมชน หมู่บ้านที่อยู่ตามแนวเส้นทาง

การทางพิเศษแห่งปรเทศไทย (กทพ.) ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมกล่มย่อย ครั้งที่ 1 (เพื่อคัดเลือกแนวเส้นทาง) เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการประชุม ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ พื้นที่ศึกษา แนวเส้นทางเลือก เกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางของโครงการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสในการร่วมกันพิจารณา และร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อแนวเส้นทางเลือก เกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางของโครงการ สำหรับนำไปประกอบการดำเนินงานศึกษาต่อไป

โดยครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมการประชุมในพื้นที่อำเภอดอนสัก และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ หากมีความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ สามารถติดตามได้ที่ Line Official : Samui bridge หรือ Facbook : โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย 

 

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ พื้น ที่ศึกษา แนวเส้นทางเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางของโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลโครงการ และได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ ต่อไป

การประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ศาสนสถาน ผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจ รวมรวมทั้งสิ้น 600 คน

 

 

   

              อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี​                    อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช