งานจัดทำกรอบสาระสำคัญของเอกสารข้อเสนอเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน และร่างสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ

งานจัดทำกรอบสาระสำคัญของเอกสารข้อเสนอเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน และร่างสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ

จัดทำกรอบสาระสำคัญของเอกสารข้อเสนอเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสำคัญ ร่างสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปใช้พิจารณาจัดทำเอกสารการประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการในระยะถัดไปตามหมวด 4 (การจัดทำและดำเนินโครงการ) ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนฉบับใหม่ ซึ่งอาจมีการประกาศใช้ระหว่างการดำเนินโครงการ (ถ้ามี) ข้อกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง