งานศึกษาความเหมาะสมทางด้าน วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

1) งานศึกษาความสอดคล้องของโครงการต่อแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

2) งานศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

3) งานศึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง

4) งานศึกษาด้านวิศวกรรม

5) งานศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ

6) งานศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงิน

7) งานศึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของโครงการ

8) งานศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนและการบริหารโครงการ

9) งานศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)

10) งานจัดทำหุ่นจำลองของโครงการ