งานสำรวจและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design)

งานสำรวจและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design)

1) งานสำรวจสภาพภูมิประเทศ (Topographic Survey) และระบบสาธารณูปโภคตลอดแนวสายทาง แล้วจัดทำหมุดควบคุมเพื่อใช้เป็นหมุดอ้างอิงในการตรวจสอบงานรังวัด

2) งานสำรวจวิเคราะห์สภาพธรณีเทคนิค

3) งานสำรวจด้านสมุทรศาสตร์และชายฝั่ง

4) งานสำรวจและจัดทำข้อมูลการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

5) งานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design)