งานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) งานเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

2) งานประชาสัมพันธ์โครงการ