การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (เพื่อคัดเลือกแนวเส้นทาง) โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2566

10 ตุลาคม 2566

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (เพื่อคัดเลือกแนวเส้นทาง) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เมื่อช่วงวันที่ 28-29 กันยายน 2566 โดยครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอนสัก และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ พื้นที่ศึกษา แนวเส้นทางเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางของโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลโครงการ และได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ ต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ศาสนสถาน ผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจ รวมรวมทั้งสิ้น 600 คน

อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
718 VIEW
แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย
แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

ผู้ว่าการ กทพ. นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เกาะสมุย เพื่อแนะนำและรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยกล่าวต้อนรับคณะผู้ว่าการการทางพิเศษฯ และผู้เข้ารับฟังการบรรยายทุกท่าน พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดบรรยายครั้งนี้

8 กรกฎาคม 2566