ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อเกาะสมุย ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อเกาะสมุย ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย กับ นายอภินันท์  เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ ดังนี้

1)   เส้นทางเลือกทั้ง 6 เส้นทาง พบว่ามีเพียงแค่แนวเส้นที่ 4 ที่ไม่ผ่านพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ โดยเส้นที่ 1, เส้นที่ 2, เส้นที่ 3, เส้นที่ 5 และเส้นที่ 6 ผ่านพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ดังนี้

 • เส้นที่ 1 ผ่านพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติฯ 155 เมตร
 • เส้นที่ 2 ผ่านพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติฯ 155 เมตร
 • เส้นที่ 3 ผ่านพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติฯ 2,395 เมตร
 • เส้นที่ 5 ผ่านพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติฯ 1,555 เมตร
 • เส้นที่ 6 ผ่านพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติฯ 2,550 เมตร

2)   เส้นทางเลือกเส้นที่ 4-6 ที่มีแนวผ่านใกล้เคียงพื้นที่เกาะแตน จะมีปัญหาเรื่องแนวทางส่งไฟฟ้า เส้นที่สามารถเป็นไปได้มากกว่า คือ เส้นที่ 1-3

3)   มีความกังวลในเส้นทางเลือกเส้นที่ 2-6 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญของโลมาสีชมพู ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากที่สำคัญพื้นที่ ดังนั้น อยากให้พิจารณาแนวเส้นทางให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบดังกล่าว

4)   ในการขออนุญาตเข้าพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5)   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ให้ข้อคิดเห็น 3 เรื่องดังนี้

 • ต้องการให้ตรวจสอบระบบใต้น้ำให้ละเอียด รวมถึงสายเคเบิล สายไฟฟ้า ท่อประปาที่วางอยู่ใต้น้ำ
 • ต้องการให้ตรวจสอบเส้นทางเดินเรือชายฝั่งในทุก ๆ ประเภท ให้ทราบถึงความสูงของเรือ เพื่อใช้
  ในการออกแบบความสูงของท้องสะพานที่ถูกต้องและเหมาะสม เรือทุกประเภทที่ใช้ในพื้นที่สามารถ
  เดินทางผ่านได้
 • ควรพิจารณาความสูงเรือของกองทัพ และเรือตำรวจน้ำ ในการออกแบบความสูงของท้องสะพาน
  ให้เรือชนิดดังกล่าวสามารถเดินเรือผ่านสะพานได้

6)   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ให้ข้อคิดเห็นดังนี้

 • ขอให้สำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดแนวเส้นทาง ในกรณีแนวเส้นทางผ่านพื้นที่
  ป่าสงวน ต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17) ส่วนถ้าหากเป็นพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ต้องดำเนินการขออนุญาต
  เข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558

7)   แนวเส้นทางที่ผ่านป่าชายเลน ต้องดำเนินการขออนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 17) ของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

8)   กรมทางหลวง ให้ข้อคิดเห็นเรื่องเขตทางสาย 4142 สามารถขยายเขตทางได้ข้างละ 15 เมตร ซึ่งมีความพร้อมสำหรับรองรับการจราจร

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
161 VIEW
วีดีทัศน์แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย
วีดีทัศน์แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

เกาะสมุย เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้" แต่ในปัจจุบันสามารถเดินทางมายังเกาะสมุยได้เพียงทางอากาศและทางน้ำ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านปริมาณและจำนวนเที่ยวในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้ามรสุมที่ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือ ดังนั้น การมีทางเชื่อมข้ามเกาะสมุยจะเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอกภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการดำเนินงานร่วมกัน โดยโครงข่ายทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเป็นโครงการหนึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนนร่วมกัน ซึ่งมอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

12 สิงหาคม 2566
431 VIEW
แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย
แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

ผู้ว่าการ กทพ. นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เกาะสมุย เพื่อแนะนำและรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยกล่าวต้อนรับคณะผู้ว่าการการทางพิเศษฯ และผู้เข้ารับฟังการบรรยายทุกท่าน พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดบรรยายครั้งนี้

8 กรกฎาคม 2566