ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อเกาะสมุย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย กับนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ ดังนี้

1)   เกาะสมุยมีการจราจรที่หนาแน่น ความเร็วขับได้ไม่เกิน 60 กม./ชม. โครงการถ้าผ่านไปได้ อยากให้ทาง กทพ. ประสานงานไปยังกรมทางหลวงชนบทให้มีโครงข่ายที่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การเวนคืนพื้นที่ค่อนข้างลำบาก

2)   ค่าผ่านทางเป็นปัจจัยที่ทาง กทพ. จะต้องกำหนดให้เหมาะสม กับเศรษฐกิจในปัจจุบันให้อยู่ในจุดคุ้มทุนต้องคำนึงถึงผลกระทบของผู้ประกอบการ ธุรกิจด้านการเดินทาง ที่พัก อาหาร

3)   เสนอเพิ่มช่องจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์ในการเดินทางข้ามสะพาน

4)   ประเด็นเรื่องประชาชนในพื้นที่มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยากได้และไม่อยากได้ โดยกลุ่มที่อยากได้ให้เหตุผลว่าสะดวกในการสัญจรในการกลับบ้าน และกลุ่มที่ไม่อยากได้ให้เหตุผลว่าอาจทำให้สถานที่น่าท่องเที่ยว เป็นสถานที่ไม่น่าท่องเที่ยว เนื่องจากอาจไปเปลี่ยนทัศนวิสัยความเป็นเกาะสมุยลดลง

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
525 VIEW
แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย
แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

ผู้ว่าการ กทพ. นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เกาะสมุย เพื่อแนะนำและรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยกล่าวต้อนรับคณะผู้ว่าการการทางพิเศษฯ และผู้เข้ารับฟังการบรรยายทุกท่าน พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดบรรยายครั้งนี้

8 กรกฎาคม 2566
240 VIEW
วีดีทัศน์แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย
วีดีทัศน์แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

เกาะสมุย เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้" แต่ในปัจจุบันสามารถเดินทางมายังเกาะสมุยได้เพียงทางอากาศและทางน้ำ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านปริมาณและจำนวนเที่ยวในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้ามรสุมที่ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือ ดังนั้น การมีทางเชื่อมข้ามเกาะสมุยจะเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอกภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการดำเนินงานร่วมกัน โดยโครงข่ายทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเป็นโครงการหนึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนนร่วมกัน ซึ่งมอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

12 สิงหาคม 2566