การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ณ เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12 สิงหาคม 2566

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พลตำรวจเอก สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน กล่าวแนะนำโครงการ รวมทั้งนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวต้อนรับ ในฐานะเจ้าบ้าน 

   

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมา และความสำคัญของโครงการ แนวคิดเบื้องต้น แนวเส้นทางเลือก รูปแบบเบื้องต้น กระบวนการ ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ ต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นางรัชดาพร พีระพจนารถ ผู้อำนวยการกองกลางและการประชุม นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นายธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ ผู้อำนวยการกองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ครอบคลุมทั้งผู้แทนหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom รวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
80 VIEW
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับแผนพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในจังหวัดภูมิภาค
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับแผนพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในจังหวัดภูมิภาค

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการทางพิเศษไปแล้ว 8 สายทางรวมระยะทาง 224.6 กิโลเมตร ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษประจิมรัถยา มีโครงการสำคัญเร่งด่วนที่กำลังดำเนินการ 3 โครงการ ครบคลุมการให้บริการทางพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งยังได้มีแผนพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในจังหวัดภูมิภาคด้วย

15 กรกฎาคม 2567