ผู้ว่าการ กทพ. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

8 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้แทนหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมเจ้าท่า ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมาธิการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย โดยผู้ว่าการ กทพ. ได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการและแผนการดำเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมฯ​ และออกแบบโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มศึกษาได้ในเดือนมีนาคม 2566 รวมทั้งเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมต่อกับโครงการ เช่น ทางหลวงและทางหลวงชนบทในอำเภอเกาะสมุย เป็นต้น เพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งมีความสมบูรณ์

ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ต่างยินดีให้ความร่วมมือและเร่งรัดดำเนินโครงข่ายส่วนต่อเชื่อม รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยินดีช่วยเร่งรัดในการขออนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม และการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอีกด้วย

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ https://www.exat.co.th/connected-samui-island-meeting-23022566/

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
503 VIEW
วีดีทัศน์แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย
วีดีทัศน์แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

เกาะสมุย เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้" แต่ในปัจจุบันสามารถเดินทางมายังเกาะสมุยได้เพียงทางอากาศและทางน้ำ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านปริมาณและจำนวนเที่ยวในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้ามรสุมที่ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือ ดังนั้น การมีทางเชื่อมข้ามเกาะสมุยจะเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอกภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการดำเนินงานร่วมกัน โดยโครงข่ายทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเป็นโครงการหนึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนนร่วมกัน ซึ่งมอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

12 สิงหาคม 2566
718 VIEW
แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย
แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

ผู้ว่าการ กทพ. นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เกาะสมุย เพื่อแนะนำและรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แนะนำโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยกล่าวต้อนรับคณะผู้ว่าการการทางพิเศษฯ และผู้เข้ารับฟังการบรรยายทุกท่าน พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดบรรยายครั้งนี้

8 กรกฎาคม 2566